Oferta

Konsultacja psychologiczna

Forma konsultacyjna sesji psychologicznych oraz wsparcie psychologiczne są skierowane do osób, które mierzą się z różnego rodzaju kryzysami. Mogą być samodzielną formą leczenia lub jedynie wstępem do terapii. W ich trakcie terapeuta ma szansę lepiej zrozumieć pacjenta oraz jego trudności, zdiagnozować obecne problemy oraz wspólnie z pacjentem ustalić plan dalszego działania. Ilość spotkań konsultacyjnych przed rozpoczęciem terapii zależy od podejmowanych tematów.

Terapia przez SKYPE

W odpowiedzi na zapytania uruchomiłam dla Państwa również możliwość korzystania z psychoterapii za pomocą komunikatora Skype.
Sesje on-line przeznaczone są dla osób, które mają trudności w skorzystaniu ze stacjonarnej formy pomocy z racji miejsca zamieszkania (np. mieszkają daleko, bądź mieszkają za granicą, a chcą skorzystać z terapii po polsku), bądź z innych ważnych powodów. Czas trwania sesji to 50 min.
W celu umówienia dogodnego terminu należy wysłać e-mail pod adres: mikolajczyk.prorozwojowo@gmail.com, w odpowiedzi otrzymają Państwo informacje dotyczące sesji.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna składa się z wywiadu, obserwacji i/lub użycia różnego rodzaju testów. Może być podstawą ustalenia celów leczenia oraz doboru odpowiedniej jego formy pacjentom chcącym skorzystać z pomocy specjalisty lub pozwolić na zrozumienie własnego zachowania osobom, które nie są zainteresowane współpracą z psychologiem.

Oferuję diagnozę psychologiczną w zakresie:

  • funkcjonowania intelektualnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych (WISC-R Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci, WAIS-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych, TMS-Test Matryc Ravena dla dzieci, młodzieży, dorosłych, Bateria Testów APIS-Z dla uczniów, studentów i dorosłych);
  • oceny zdolności z punktu widzenia prognozowania dalszych osiągnięć jednostki (np. określanie dalszych etapów nauczania, identyfikowanie uczniów wymagających zastosowania programów wyrównawczych; doradztwo zawodowe) – narzędzie CFT-20 Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella;
  • oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i inne)
  • oceny osobowości w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, pobór wojskowy itp.)
  • badania struktury temperamentu
  • diagnozy funkcjonalnej testem PEP-R pozwalającej na określenie aktualnego wieku rozwoju dziecka oraz tzw. sfery najbliższego rozwoju, przydatna w układaniu planu terapii dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych
  • oceny nieprzystosowania, badania dojrzałości społecznej (Test Niedokończonych Zdań Rottera)

Terapia psychologiczna w nurcie systemowym

To forma leczenia wielu zaburzeń psychicznych oraz wsparcia w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami psychologicznymi. Terapia ta uwzględnia procesy i przemiany zachodzące w systemach społecznych, głównie tych najistotniejszych dla klienta czyli systemach rodzinnych. Terapia systemowa jest z założenia terapią krótkoterminową. Proces terapeutyczny jest nakierowany na zmianę. Koncentruje się na ważnych i użytecznych dla klienta rozwiązaniach, a nie na samym problemie. W terapii systemowej terapeuta szanuje i akceptuje klienta i jego postrzeganie problemu, ale proponuje klientowi nowe, różne od dotychczasowego postrzeganie problemu. Celem jest pokazanie klientowi tych obszarów, których on sam nie spostrzega, a które mogą być źródłem do znalezienia rozwiązania.

W terapii indywidualnej dzieci i młodzieży wykorzystanie elementów terapii poznawczo-behawioralnej. Istotą terapii poznawczo-behawioralnej jest zatem odkrycie, podważenie i zmodyfikowanie negatywnych, niepełnych, zniekształconych, czy przesadzonych interpretacji. Interpretacje te według podejścia poznawczo-behawioralnego, leżą u podłoża problemu. Dzięki zmianie naszych nieadaptacyjnych myśli i interpretacji możemy zmienić wypływające z nich, nieprzystosowawcze zachowania.

Terapia dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów terapii poznawczo-behawioralnej jest bardzo skuteczna i daje rezultaty. Natomiast kluczem do oczekiwanej zmiany jest praca całego systemu. Z tego też względu w swojej pracy terapeutycznej kładę duży nacisk na systemowe podejście. Każdy z nas żyje w systemie, otacza go rodzina, rówieśnicy, znajomi, koledzy z pracy – każda z tych osób ma wpływ na nasze funkcjonowanie i postrzeganie świata. Dlatego warto spojrzeć na problem całościowo, z uwzględnieniem wszystkich elementów.

Opinie i zaświadczenia

Wystawienie opinii (np. o braku psychologicznych przeciwwskazań do różnego rodzaju zabiegów chirurgicznych) lub zaświadczenia o korzystaniu z konsultacji, wsparcia psychologicznego lub psychoterapii możliwe jest na wniosek pacjenta za opłatą.

Warsztaty i szkolenia rozwojowe

Warsztat „Siła Kobiecości” to cykl spotkań rozwojowych, budujących i wzmacniających poczucie własnej wartości. Celem warsztatów jest wsparcie w odkrywaniu własnego potencjału. Podczas zajęć uczestniczki będą miały możliwość przyglądać się sobie, zdobywać wiedzę psychologiczną z zakresu wzmacniania siebie, a także pracować nad samoświadomością.